Omtrent tjue år etter at lyset på Katland ble tent første gang, ble det foretatt store investeringer til endringer av fyret. Blant annet ble det kjøpt inn et klippapparat.

Klippapparatet var en ny oppfinnelse, en teknologisk nyvinning, som gjorde fyret i stand til å lyse i et bestemt mønster, og på den måten gi fyret en egen lyskarakter.

I statsbudsjettet for 1908 ble det foreslått bevilget kroner 5500,- til «forandring av Katland fyr», som det het i budsjettposten. Dette beløpet måtte justeres opp med 600 kroner, fordi laveste anbud på oppdraget var såpass mye høyere enn først antatt.

Fyrdirektøren foretok en grundig gjennomgang av belysningen i innseilingen til Farsund etter omtrent 20 års drift på Katland. Det endte med et nytt klippapparat på Katland, en ny fyrlykt på Rauna, og en lydbøye i det samme farvannet.

Fyrdirektøren anla et større perspektiv på dette, og gjennomgikk hele innseilingen til Farsund i sine vurderinger. Han henviste til Farsund Sjømannsforening som i en henstilling hadde tatt til orde for oppføring av et fyr på Rauna mellom Lista fyr og Katland «..av hensyn til de dersted stedfundne mange strandinger.»

I noen år etter århundreskiftet rådet det et syn om at man rett og slett ikke burde reise flere fyr langs den sydvestlige norske kyststrekningen, fordi det var en fare for forveksling dersom det kom for mange. Tanken på å flytte Katland fyr til Langøy var inne i bildet en stund, men fyrdirektøren var nå kommet fram til at det beste ville være å endre fyret fremfor å flytte det. Derfor anbefalte han at fyret nå skulle vise klippende lys i vestlig retning, hvor det til nå hadde vært en mørk sone. Dette innebar med andre ord en utvidelse av Katlands lysområde vestover.

Det ble nedsatt en komité som besto av fyrdirektøren selv, tre gjenlevende medlemmer av den såkalte Jæderkomiteen av 1900, og en representant fra Farsund Sjømannsforening. Det var Jæderkomiteen som noen år tidligere hadde kommet frem til at det ikke burde bygges flere fyr på grunn av faren for forvekslinger.

Komiteen foreslo å installere et såkalt okkulterende fyr på Rauna – et slikt fyr har lengre perioder med lys enn det har mørkeperioder når lykta er tent. Samtidig skulle Katland endres slik fyrdirektøren hadde foreslått, som medførte innkjøp av det moderne klippapparatet, men det skulle i tillegg installeres en lydbøye på en grunne sydøst for Rauna.

Det ble også bevilget et lønnstillegg på 100 kroner i året til fyvokteren som kompensasjon for det merarbeid endringene medførte.

____________________________________________________________________

Innseilingen til Farsund fikk allerede i 1890 en tilvekst i belysningen av farvannet, som denne faksimilen fra Norsk Kundgjørelsestidende fra 18. juli samme år viser. Etter at forsøkene med en reflektor på Kalven ble oppgitt et par år etter at Katland ble bygget, ble det plassert to overettlykter på Lille Egerøy i 1890; denne lille holmen i Eikvåggapet var også inne i bildet da det til slutt ble bestemt at det skulle plasseres et fyr på Katland.


Les mer:

Lønnen
Reflektoren
Klippapparat
Okkulterende lys
Overettlykter