Utlysningsteksten fra den gangen fyrvokterstillingen ble lyst ut første gang våren 1878, forteller om klare forpliktelser som skulle dekkes av fyrvokterens lønn.

Selv om fri bolig var inkludert i lønnen, ble det likevel presisert kostnadskrevende krav som fyrvokteren måtte stå for selv:

a) at holde en paalidelig Karl til Hjælp ved Fyrets Røgt.
b) paa egen bekostning at opilde Fyrværelset, samt besørge Transport af Olie og andre til Fyret henhørende Rekvisiter fra Landingsstedet til Fyret, og
c) at svare Skatter og øvrige Byrder af Eiendommen.

Stortinget bestemte tidligere lønnen til fyrvokterne. Derfor har det vært mulig å spore lønnsutviklingen på Katland fram til 1934 gjennom tilgjengelige stortingsprotokoller. Stillingsannonsene fram til og med da Sigvald Tønnesen fikk jobben fast i 1915, forteller i tillegg hva lønnen den fremtidige fyrvokteren kunne forvente seg.

Her kommer det frem at den første fyrvokteren Abraham Tønnesen fikk 1600 kroner i årslønn – det var like mye i lønn som det sønnen hans, Sigvald, fikk da han ble ansatt som fyrvokter 37 år senere.

I tillegg viser det seg at i tiden mellom disse 37 årene, har lønnen vært både høyere og lavere enn kr 1600,- i året. En gjennomgang av årene mellom 1891 og 1911 viser at lønnen i denne perioden var lavere i faktiske kroner enn hva den første fyrvokteren fikk i årslønn i 1878.

Fyrvokterne på Katland kunne se langt etter lønnsøkninger. Lønnen sto omtrent stille de 40 første årene fyret eksisterte.

Denne utviklingen bør sees i sammenheng med at det tidligere i større grad ble forventet at fyrvokteren selv stod for alminnelig vedlikehold, mens dette vedlikeholdsansvaret ble mer og mer overført til andre. Vedlikeholdet av fyrlampen ble for eksempel etterhvert foretatt av fyringeniører – og man mente da at siden fyrvokterne fikk mindre ansvar, så skulle de ha mindre lønn.

Tidligere var de forpliktet til å selv stå for avlønningen av en fyrkarl, slik det også kommer frem i stillingsannonsen fra 1878. Denne forpliktelsen falt bort. Lønnen gikk derfor ned fra 1600 til 1400 kroner i 1891. Det kommer frem i en stortingsprotokoll fra samme år. Samtidig ble det også vedtatt omfattende endringer av lønnssystemet for fyrvokterne i Norge, nettopp fordi redusert ansvar skulle føre til mindre betaling.

Det ble imidlertid gitt en lønnsøkning på 100 kroner i 1908, slik at årslønnen da ble hevet til 1500 kroner. En del investeringer i fyret var bakgrunnen for dette. Det ble forventet å gi fyrvokteren merarbeid – og derfor fikk han mer lønn.

En lønnsoppgang ble vedtatt først i 1918. Fyrvokterlønnen på Katland ble da. kr 2000,- i året. Tre år senere har den steget ytterligere til kr 3200, og der ble den stående i noen år. I 1921, 1923 og 1925 bevilget Stortinget akkurat det samme beløpet til avlønning, av fyrvokteren, som på det tidspunktet var John Tønnesen. Utlysningen fra 1933 viser at lønnen nå var 2900 kroner.

Tabell som viser lønnsutviklingen for fyrvokterne på Katland mellom årene 1878 og 1934.

Beregninger med utgangspunkt i konsumprisindeksen viser at 1600 kroner i 1915 var 40 prosent mindre verdt enn det samme beløpet i 1878. Det var altså en svært negativ lønnsutvikling for fyrvokterne på Katland i løpet av fyrets 40 første år, selv om vi også regner inn at lønnen steg mellom 1915 og 1918.

Akkurat i disse tre årene var det svært høy inflasjon i Norge, så dette var uansett ingen reallønnsøkning. Snarere tvert imot.


Til sammenligning:
Tabell over månedshyrer for sjøfolk 1890-1920
Klippapparat