I 1946 startet prosessen som førte til automatiseringen – og dermed at fraflyttingen av Katland ble et faktum. Fyrdirektøren sendte da ut et høringsnotat med forslag om nedleggelse av fyret.

Den foreslåtte erstatning skulle være en automatisk gassfyrlykt med 2100 Hefnerlys. Lykten hadde inntil da hatt en lysstyrke av 640 Hefnerlys. I dag er det en elektrisk lampe basert på solceller.

Delvis var faktisk begrunnelsen for å avfolke fyret at det var så værutsatt, men det ble også argumentert med at det var lite trafikk i farvannet. Dette siste vakte irritasjon hos den lokale sjømannsforeningen, som mente at dette ikke medførte riktighet.

Saken var oppe til behandling i Stortinget da statsbudsjettet for 1947 ble vedtatt, og i komitéinnstillingen kom det frem at nedleggelse kunne skje fra sommeren – eller høsten 1947, så fremt man inntil da hadde fått tak i nødvendige apparater og deler til den planlagte fyrlykta. Fyret skulle være bebodd inntil man hadde visshet om den nye installasjonen tilfredsstilte sjøfartens krav.

Bildet er tatt fra Buktebakken i Loshavn omtrent på den tiden Katland ble fraflyttet. Sjøboden, som etter fraflyttingen ble solgt for 1700 kroner, ses på nordøstsiden av holmen.

Fyrdirektoratet startet et opprydningsarbeid i forbindelse med nedleggelsen av stasjonen. Den store sjøboden på nordenden av den lille holmen var det ikke lenger behov for, så den ble solgt. I statsregnskapet for 1948 kommer det frem at sjøboden på søndre Katland ble solgt for kroner 1700,-.

Først var det meningen å erstatte bygningen med et høyt stativ. Det ble det ikke noe av. Bygningen står der den dag i dag, selv om den ble fraflyttet 1. juli 1948, nesten 70 år etter at fyret ble tent. Samtidig ble det installert en fyrlykt på Sandøy.

Leonard Olsen (1899-1979) fra Loshavn ble tilsatt som oppsynsmann for Katland samtidig med automatiseringen, og fikk i tillegg tilsynsansvar for lykta på Sandøy. Han rodde fra Loshavn til Katland annenhver uke, og dersom det ikke var for mye vind skåtet han, for å skifte gassflasker og pusse rutene på lykta. Sandøylykta besøkte han hver uke.

Mer om:
Leonard Olsen